Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podmínky členství

19. 12. 2008

Základní kynologická organizace U Viaduktu č.716 (dále jen ZKO )je dobrovolné, neziskové, demokratické a nepolitické sdružení pro zájemce o výcvik a chov psů a pro příznivce této činnosti. ZKO je členem Českého kynologického svazu (dále jen ČKS )

Přijetí do ZKO

Členem ZKO se může stát každý občan České republiky starší 10let, případně i jiného státu, který souhlasí se stanovami, s cílem a posláním ZKO.U nezletilých do 18 let je pro členství v ZKO požadován písemný souhlas zákonného zástupce, který je nedílnou součástí přihlášky.

O přijetí člena do ZKO rozhoduje výbor na základě písemné přihlášky. Proti zamítavému rozhodnutí o přijetí za člena se lze písemně odvolat ke členské schůzi ZKO. Rozhodnutí členské schůze je konečné.

Dokladem o členství je platný členský průkaz.

Výbor ZKO rovněž rozhoduje o povolení k hostování, a to s konečnou platností.

Výbor ZKO může udělit čestné členství v ZKO na základě svého rozhodnutí nebo návrhu ostatních členů.

Člen ZKO je povinen zejména dodržovat stanovy a další normativy vydané ČKS, ZKO a plnit usnesení orgánů ČKS a ZKO.

- aktivně a zodpovědně na odborné úrovni vykonává svěřené funkce.

- Povinností každého člena ZKO je v rámci jeho možností a schopností pomoci při : - úklidu klubovny a společných prostor

- pomoci při úpravě plochy na výcvik , při údržbě a úpravách cvičiště a překážek

- se účastní a pomáhá při akcích pořádaných klubem

- má povinnost odpracovat určený počet brigádnických hodin ročně brigádnické akce jsou vyhlašovány předsedou klubu, neodpracované hodiny nutno zaplatit k rukám pokladní ZKO. V případě nesplnění této podmínky nebude takovémuto členovi v příštím výcvikovém období umožněn výcvik psa ! Počet brigádnických hodin za rok a částku v Kč za neodpracovanou brigádnickou hodinu určuje zvlášť členská schůze ZKO.

- je povinen účastnit se členských schůzí

- interní věci a problémy řeší v organizaci a ne mimo ní.

- nepoškozuje svým jednáním nebo chováním zájmy ČKS, ZKO ani jejich jednotlivých členů

- má mít všechny finanční závazky a platby ve vztahu k ZKO uhrazeny nejpozději k 31. prosinci každého roku

- Každý člen nese plně zodpovědnost za svoje jednání a konání v ZKO.

- Osoby, které mají svěřeny jakékoli klíče od objektu ZKO jsou plně zodpovědné za jejich používání a ponesou následky za jejich zneužití.

Aktuální informace o činnosti klubu jsou zveřejňovány na nástěnce v klubovně nebo na našich internetových stránkách

Práva členů

Člen ZKO má právo:

a) zúčastňovat se všech akcí pořádaných ČKS,ZKO

b) zúčastňovat se členských schůzí ZKO s právem hlasovat a podávat návrhy

c) být volen do orgánů ZKO a ČKS má právo člen starší 18 let

d) volit do orgánů ZKO a do orgánů ČKS smí pouze člen starší 15 let

e) využívat zařízení ZKO dle ustanovení vnitřních předpisů ZKO

Zánik členství

a) vystoupením na základě vlastní písemné žádosti

b) zrušením pro neplnění základních členských povinností (zejména finančních závazků) na základě rozhodnutí členské schůze

c) vyloučením na základě rozhodnutí členské schůze

d) úmrtím

e) dohodou

f) Zrušení členství v ČKS pro nezaplacení členských příspěvků ve stanoveném termínu - provádí výbor ZKO.

Členská schůze ZKO může rozhodnout o vyloučení člena zejména jestli-že:

a) závažným způsobem nebo opětovně porušuje své členské povinnosti určené zákonem nebo stanovami

b)byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo bylo pravomocně rozhodnuto o tom, že spáchal úmyslný přestupek proti ZKO, jeho majetku nebo proti některému z členů ZKO

Rozhodnutí o vyloučení člena musí být písemné a doručuje se vyloučenému členovi. Za den zániku členství je považován den schválení členskou základnou.

Kárná opatření

1. Kárná opatření jsou ukládána pouze v plně prokázaných případech porušení stanov a ostatních normativů ZKO, ČKS. Podle závažnosti provinění lze uložit:

a) napomenutí

b) vyloučení

2. Kárná opatření projednává a kromě vyloučení též ukládá výbor ZKO. O vyloučení člena však může rozhodnout pouze členská schůze na návrh výboru.

Každý člen ZKO má právo se odvolat proti uložení kárného opatření k vyššímu orgánu.

 
 

 


PortrétPoslední fotografieArchiv

Kalendář
<< duben >>
<< 2020 >>
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Statistiky

Online: 10
Celkem: 345504
Měsíc: 4689
Den: 299